Przejdź do treści głównej

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)


2018-08-13 13:38

Przypominamy, że 3 sierpnia 2018 roku minister Paweł Chorąży podpisał dwunastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Wprowadzone zmiany obejmują następujące kwestie:

I. Opis poszczególnych osi priorytetowych Programu Operacyjnego (PO) oraz poszczególnych działań/poddziałań

Zwiększenie do 40 proc limitu wydatków na cross-financing i środki trwałe w ramach typu operacji: Wprowadzenie powszechnego systemu monitorowania wykonywania usług publicznych przez samorząd terytorialny w obszarach dotyczących m.in: a) podatków i opłat lokalnych; b) zarządzania nieruchomościami; c) drogownictwa i transportu; d) ochrony środowiska; e) inwestycji i budownictwa, f) geodezji i kartografii, a także stworzenie repozytorium dobrych praktyk zarządzania usługami publicznymi w JST podlegających monitorowaniu w ramach systemu, promocja najlepszych rozwiązań. W związku z powyższym poziom cross-financingu w pozostałych typach operacji zostaje zmniejszony do 5 proc.
Zmniejszenie z 70 proc. do 20 proc. limitu wydatków na cross-financing i środki trwałe w Działaniu 4.3 Współpraca ponadnarodowa w projektach wybieranych w trybie pozakonkursowym.

II.Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO – zaktualizowano, podając aktualnie obowiązujące wersje Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

III. Załącznik 2b

Zmiana definicji wskaźnika produktu: Liczba pogłębionych konsultacji społecznych przeprowadzonych dzięki wsparciu EFS i powiązanego z nim wskaźnika rezultatu: Liczba instytucji, które zastosowały aktywne formy konsultacji społecznych w trakcie projektu lub do 6 miesięcy od jego zakończenia. Zmiana polega na rozszerzeniu rodzajów projektów dokumentów rządowych, które mogą być przedmiotem pogłębionych konsultacji społecznych. Wskaźniki obejmą dodatkowo projekty strategii, programów albo innych dokumentów rządowych, podlegających wpisowi do wykazu prac programowych Rady Ministrów.

IV. Załącznik 3 – wprowadzono dwa dodatkowe załączniki: kryteria wyboru projektów pozakonkursowych koncepcyjnych oraz kryteria wyboru dla osi Pomoc Techniczna w PO WER.

V. Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2018 i 2019 rok.

VI. Załącznik 5 – uzupełniono i zaktualizowano wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.

VII. Cały dokument – zmiany o charakterze redakcyjnym.

Zaktualizowany dokument jest dostępny w Serwisie PO WER w zakładce pn. Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś