Przejdź do treści głównej

Projekty PO KL a wejście w życie rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych


2018-06-19 13:50

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) beneficjenci projektów PO KL, z uwagi na przetwarzanie danych osobowych uczestników tych projektów, muszą spełnić obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 tego rozporządzenia.

Spełnienie obowiązku oznacza poinformowanie uczestników projektów, o:
1) podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, którą jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) kategoriach danych osobowych, które są przetwarzane w ramach projektu;
3) fakcie, iż administratorem ich danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca PO KL, Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@miir.gov.pl;
4) celu przetwarzania danych osobowych, którym jest możliwość udokumentowania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu PO KL w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu;
5) prawie żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania;
6) prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
7) wszystkich podmiotach które będą przetwarzać dane osobowe tj.: beneficjencie projektu, partnerze projektu, podwykonawcach oraz kolejnych podmiotach świadczących usługi na rzecz podwykonawców w związku z realizacją niniejszego projektu
[Należy wskazać wszystkie te podmioty wraz z podaniem danych kontaktowych];
8) Inspektorze Ochrony Danych Osobowych z ramienia Beneficjenta, jeżeli został powołany
[Należy podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe].

Skuteczne poinformowanie uczestników projektu jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku informacyjnego. Beneficjenci PO KL powinni przekazać powyższe informacje uczestnikom projektu co najmniej zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

Powyższy obowiązek nie ma zastosowania, gdy – i w zakresie, w jakim – osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa powyżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś