Przejdź do treści głównej

Wyjaśnienia dotyczące wyłączeń w zakresie stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020


2020-07-08 13:51


W związku z częściowym zawieszeniem stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 publikujemy interpretację odnoszącą się do zakresu i możliwości stosowania wprowadzonych wyłączeń w projektach EFS.

Niniejsze wyłączenia zostały wprowadzone w celu ułatwienia realizacji projektów w związku z trudnościami pojawiającymi się w efekcie pandemii COVID-19. Zasadnym jest zatem, aby tam, gdzie do realizacji projektu jest to niezbędne i konieczne, beneficjenci mieli możliwość zastosowania proponowanych rozwiązań. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie przepisów należy każdorazowo odnieść do specyfiki projektu, traktować indywidualnie i z rozwagą, ponieważ ich wprowadzenie nie zwalnia beneficjentów ze stosowania innych, pozostających w mocy, uregulowań.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia dla poszczególnych wyłączeń.


Kto może skorzystać z wprowadzonych wyłączeń Wytycznych:

Rozpatrując stosowanie wprowadzanych wyłączeń należy mieć na uwadze zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Zawieszenie lub częściowe zawieszenie wytycznych, na podstawie art. 3 ust. 2 specustawy funduszowej, odnosi się do wszystkich projektów, nie tylko do projektów mających na celu przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19. Należy natomiast mieć na względzie, że same wyłączenia zostały wprowadzone w celu ułatwienia realizacji projektów w związku z trudnościami pojawiającymi się w efekcie pandemii COVID-19 i w tym kontekście powinny być interpretowane. Jednocześnie do Instytucji Pośredniczącej (IP) należy ocena zasadności zastosowania wyłączenia wybranych przepisów, mając na uwadze specyfikę projektu i inne ważne okoliczności, uzasadniające celowość podejmowanych działań. Należy bowiem pamiętać, że nadal pozostaje w mocy szereg regulacji, do których przestrzegania beneficjenci są zobligowani.

Czas obowiązywania wyłączeń wskazanych przepisów Wytycznych oraz moment kwalifikowalności wydatku:
Wprowadzone zawieszenie obowiązuje wstecz, tj. od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Mając na uwadze charakter czasowy stosowania wyłączeń na mocy specustawy funduszowej, wprowadzone rozwiązania powinny być stosowane do umów obowiązujących w okresie zawieszenia Wytycznych. Możliwości wprowadzone w wyniku zawieszania nie powinny natomiast wykraczać poza 31 grudnia 2020 r. Jednocześnie w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi momentu kwalifikowalności wydatków informujemy, iż wszystkie zakupy dokonane od 1.02.2020 r. w ramach projektu (z uwzględnieniem rozdziału 4 pkt 9 Wytycznych kwalifikowalności), na które beneficjent uzyska zgodę IP, będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne. Warunkiem jednak jest ostateczne uzyskanie zgody IP / strony umowy o dofinansowanie, co dotyczy zwłaszcza wydatków jeszcze nieponiesionych.

Zniesienie limitu na środki trwałe oraz cross-financing:
Zawieszony został pkt 6 podrozdziału 6.12.1 Wytycznych, co oznacza możliwość przekroczenia limitu środków trwałych i wydatków w ramach cross - financingu na pojedynczym projekcie w stosunku do limitu określonego w SZOOP. Należy jednakże pamiętać, że beneficjenta nadal wiążą pozostałe zapisy Wytycznych kwalifikowalności oraz zapisy zawartej umowy o dofinansowanie. A zatem dla zwiększenia w projekcie wydatków na środki trwałe lub cross-financing niezbędne będzie uzyskanie zgody IP będącej drugą stroną umowy o dofinansowanie, poprzez zmianę wniosku o dofinansowanie, w którym będzie miało miejsce zwiększenie wydatków na środki trwałe/CF. IP podejmując decyzję oceniać będzie, na ile zakupy mają bezpośredni związek z działaniami ograniczającymi skutki COVID-19 i na tej podstawie wydawać zgodę bądź jej nie udzielać.

Zniesienie ograniczeń dotyczących personelu projektu:
Wyłączenie Wytycznych znosi ograniczenie dotyczące wymiaru zaangażowania osób zatrudnionych w projektach do 276 godzin, jak również ograniczenie dotyczące braku możliwości zatrudniania własnych pracowników w oparciu o umowy cywilno-prawne. Takie podejście ma ułatwić możliwość realizacji zwłaszcza tych projektów, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do zwalczania COVID-19 (a więc projektów realizowanych w obszarze zdrowia oraz obejmujących wsparcie instytucji opiekuńczych, uwalniając de facto możliwość większego zaangażowania personelu zatrudnionego w tych instytucjach/placówkach, w tym personelu medycznego, w realizowanie zadań antycovidowych). Dodatkowo jest to rozwiązanie, które łagodzi problem braku możliwości zaangażowania personelu do realizacji projektu ze względu na obostrzenia i ograniczenia w przemieszczaniu się. Jednakże, podejmując działania w tym zakresie należy pamiętać o pozostałych regulacjach wiążących beneficjenta, w tym przepisach Kodeksu Pracy, czy umowy o dofinansowanie, które nie mogą pozostawać w sprzeczności z podejmowanymi działaniami. Wprowadzanie zmian w powyższym zakresie, wymagających zmiany wniosku o dofinansowanie i/lub umowy o dofinansowanie nadal wymaga oceny i zgody IP.

Kwalifikowalność wyposażenia stanowiska pracy niezależnie od wymiaru czasu pracy personelu projektu:
Wprowadzone wyłączenie ma umożliwić wykonywanie obowiązków służbowych w projektach przy obowiązujących ograniczeniach i obostrzeniach związanych z pandemią, tj. umożliwić wykonywanie zadań w formie zdalnej. Dla wykonywania pracy w tej formie niejednokrotnie potrzebny będzie zakup niezbędnego sprzętu przez beneficjentów, również dla osób, które w projekcie zatrudnione są w wymiarze mniejszym niż 1/2 etatu. Jednocześnie zakup sprzętu i wprowadzenie możliwości jego rozliczenia do budżetu projektu, wymaga nadal oceny IP pod kątem spełniania przez dany wydatek warunków kwalifikowalności w tym zasadności i racjonalności jego poniesienia oraz zgody na dokonanie zmiany wniosku o dofinansowanie.


Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Wiedza Edukacja Rozwój

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś