Przejdź do treści głównej

Zakończone projekty a wejście w życie rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych


2018-08-01 13:50

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016)

beneficjenci zakończonych projektów z uwagi na przetwarzanie danych osobowych uczestników tych projektów, muszą spełnić obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 tego rozporządzenia.

Spełnienie obowiązku oznacza poinformowanie uczestników projektów o:
1) przesłance umożliwiającej legalne przetwarzanie danych osobowych, którą jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) kategoriach danych osobowych, które są przetwarzane w ramach projektu;
3) fakcie, iż administratorem ich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
4) fakcie, iż przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone Instytucji Pośredniczącej, którą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - iod@wup-katowice.pl;
5) celu przetwarzania danych osobowych, którym jest obsługa projektu, w szczególności:
a. potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
b. monitoringu
c. ewaluacji
d. badań i analiz
e. kontroli
f. audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
g. sprawozdawczości
h. rozliczenia projektu
i. odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania
j. zachowania trwałości projektu
k. archiwizacji.
6) prawie żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania;
7) prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
8) wszystkich podmiotach które będą przetwarzać dane osobowe tj.: Instytucji Pośredniczącej, beneficjencie projektu, partnerze projektu, podwykonawcach oraz kolejnych podmiotach świadczących usługi na rzecz podwykonawców w związku z realizacją niniejszego projektu
[Należy wskazać wszystkie te podmioty wraz z podaniem danych kontaktowych– z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych];
9) Inspektorze Ochrony Danych Osobowych z ramienia Beneficjenta, jeżeli został powołany
[Należy podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe].
10) Fakcie, iż dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11) Fakcie, iż dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
12) Fakcie, iż dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

Skuteczne poinformowanie uczestników projektu jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku informacyjnego. Beneficjenci powinni przekazać powyższe informacje uczestnikom projektu co najmniej zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

Powyższy obowiązek nie ma zastosowania, gdy – i w zakresie, w jakim – osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

Jeżeli Beneficjent planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa powyżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś