Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Błędy w formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


2017-09-08 13:45

Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące konsekwencji niezamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz o dokumentach potwierdzających spełnienie tych warunków, jeśli wynika to z błędów w formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, których wartość przekracza tzw. progi unijne, zamawiający jest zobowiązany przekazać ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, posługując się standardowymi formularzami, określonymi w akcie wykonawczym Komisji Europejskiej. Formularze te, służące do publikacji ogłoszeń, nie przewidują m.in. obowiązku zamieszczania w ich treści informacji dotyczących podstaw wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto, aktualnie obowiązujący formularz wprowadził ograniczenia w postaci limitów znaków a w przypadku niektórych elementów wprowadzano opcję zaznaczania tzw. przycisku wyboru powodującego automatyczne wpisanie odesłania do dokumentów zamówienia.

Powyższe okoliczności mogą uniemożliwiać zamawiającym spełnienie wymogu wynikającego z art. 41 ustawy Pzp, określającego podstawowy zakres informacji, jakie powinno zawierać ogłoszenie o zamówieniu, a tym samym zwiększają ryzyko stwierdzania nieprawidłowości w przypadku automatycznego klasyfikowania naruszenia wskazanego przepisu tej ustawy jako nieprawidłowości podlegającej korygowaniu.

Zdaniem Ministerstwa zasadnym jest, by instytucje odpowiedzialne za korygowanie wydatków brały pod uwagę poniższe wskazówki.

Do właściwej instytucji należy stwierdzenie, czy w rozpatrywanym przypadku doszło do takiego naruszenia przepisów ustawy Pzp, które skutkuje koniecznością stwierdzenia nieprawidłowości i nałożenia korekty finansowej. Nieuzasadnionym byłoby stosowanie korekt finansowych za niezamieszczenie w ogłoszeniu tzw. pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz o dokumentach potwierdzających spełnianie tych warunków, jeśli byłoby to spowodowane wyłącznie ograniczeniami technicznymi, czy narzuconymi rozwiązaniami technicznymi.

Istotą nieprawidłowości jest brak możliwości zdobycia przez potencjalnego wykonawcę pełnych, wiarygodnych, niewprowadzających w błąd informacji o zamówieniu i podjęcia decyzji o złożeniu oferty w odpowiedzi na spójne wewnętrznie wymagania zamawiającego. każdy tego typu przypadek należy oceniać indywidualnie biorąc pod uwagę, czy łącznie spełnione zostały następujące okoliczności:
• w dokumentach zamówienia zamieszczono wszelkie i wyczerpujące informacje o zamówieniu;
• w ogłoszeniu o zamówieniu udostępniono adres strony internetowej zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do dokumentów zamówienia.

Nawet fakt wskazania jako naruszonego danego artykułu ustawy Pzp nie decyduje o konieczności stwierdzenia nieprawidłowości i nałożenia korekty finansowej. Naruszenie musi spełniać przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznaje zamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu odesłania do treści dokumentacji postępowania za wyjątek od zasady publikacji informacji określonych ww. przepisem w treści ogłoszenia i wskazuje, że możliwe jest ono tylko w zakresie, w jakim zamawiający, w szczególności z uwagi na ograniczenia techniczne, a także charakter zamówienia, jego przedmiot lub wymagania organizacyjne lub funkcjonalne, nie są w stanie zamieścić wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy Pzp w formularzu ogłoszenia, w tym również w sekcjach dedykowanych informacjom dodatkowym. W takiej sytuacji postępowanie zamawiających należy uznać za wypełnienie normy prawnej wynikającej z treści art. 41 ustawy Pzp.

Zamawiający powinien zachować spójność informacji w ogłoszeniach z danymi przekazywanymi Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub publikowanymi w Biuletynie Zamówień Publicznych a także z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Spójności tej nie narusza działanie zamawiającego, który w treści ogłoszenia o zamówieniu podaje informację np. poprzez wskazanie na podstawę prawną wykluczenia, po czym szczegółowo opisuje ją w treści SIWZ.

Komisja Europejska poinformowała o podjęciu działań zmierzających do zmiany formularzy ogłoszeń poprzez rozszerzenie zakresu ujętych w nich informacji, w szczególności w odniesieniu do podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz kryteriów kwalifikacji. Jednak nowe rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń nie zostanie opublikowane wcześniej niż w 2018 r.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś