Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Dostępna strona


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji.
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-12-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:
– strona nie ma opcji kontrastowej, np. czarno-białego tekstu;
– dokumenty nie mają dowiązanych etykiet tekstowych;
– zdjęcia nie mają tekstów alternatywnych.

Powód wyłączenia:
– strona została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Komórką kontaktową jest Zespół ds. Promocji i Informacji, email: efs@wup-katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 757 33 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Można kontaktować się również na adres/nr telefonu ogólny: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, tel. +48 32 757 33 60, 757 33 01, e-mail: wup@wup-katowice.pl.

Skróty klawiszowe.
Możliwość przemieszczania się po elementach strony i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji za pośrednictwem klawisza Tab (tzw. tabulator).

Procedura.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna.

Siedziba główna w Katowicach przy ul. Kościuszki 30.
Do wejścia do budynku prowadzi utwardzone dojście o szerokości co najmniej 1,5 metra. Wejście zapewnia dostęp do wszystkich części budynku, w których prowadzona jest działalność użyteczności publicznej. Przy wejściu platforma dla osób poruszających się na wózkach. Platformę uruchamia pracownik ochrony obsługujący recepcję. Budynek wyposażony w trzy windy umożliwiające dostęp do wszystkich pięter oraz trzy klatki schodowe, z których jedna umożliwia dostęp na wszystkie piętra. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie i informacje głosowe. Dostępne trzy pętle indukcyjne do obsługi indywidualnej w pokoju nr 2 na parterze. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego zarówno na miejscu i on-line. Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osobom na wózkach. Brak ogólnodostępnej toalety dla osób poruszających się na wózkach. W sąsiedztwie budynku dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (przy ulicy Kościuszki obok przejścia dla pieszych oraz przy ul. Kąckiego przy skrzyżowaniu z ulicy Ligonia). Brak zakazu wstępu z psem asystującym.

Oddział Zamiejscowy w Częstochowie.
Do wejścia do budynku, w którym mieści się Oddział Zamiejscowy WUP w Częstochowie, prowadzi utwardzone dojście z parkingu o szerokości co najmniej 2 metrów. Wejście zapewnia dostęp do wszystkich części budynku, w których prowadzona jest działalność użyteczności publicznej - z tym jednak, że dostępność budynku dla osób poruszających się na wózkach ogranicza się tylko do parteru. Na parterze znajdują się 2 pomieszczenia Zespołu ds. Poradnictwa Zawodowego i Przedsiębiorczości oraz Archiwum Zakładowe WUP. Pozostałe pomieszczenia biurowe Oddziału, w tym Kancelaria, znajdują się na 2 piętrze. Budynek posiada klatkę schodową, która umożliwia dostęp do wszystkich pięter. Budynek nie jest wyposażony w windy umożliwiające dostęp na wyższe kondygnacje dla osób poruszających się na wózkach. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, informacje głosowe i pętlę indukcyjną. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego zarówno na miejscu i on-line. Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osobom na wózkach. Bezpośrednio przy budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Brak zakazu wstępu z psem asystującym.

Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej.
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej mieści się w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Piastowskiej 40.
Do budynku prowadzi 1 wejście główne (można również korzystać z drugiego wejścia, które należy do budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, oddalonego o ok. 30 m).
Wejścia do budynku nie posiadają barier architektonicznych. Oba budynki łączy przejście wraz z pochylnią przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych.
Sekretariat i biura Oddziału Zamiejscowego w Bielsku-Białej mieszczą się na II piętrze.
Budynek posiada wszystkie udogodnienia architektoniczne dla biur położonych na wszystkich piętrach. W budynku znajdują się 2 windy, w tym jedna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, a na parterze budynku toaleta, również z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
Przed i za budynkiem znajdują się duże parkingi. Na parkingu przed budynkiem są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś