Przejdź do treści głównej

Instrukcje kwalifikowalności uczestników projektu PO WER


2018-01-18 08:30

Ukazał się materiał informacyjny nt. kwalifikowalności uczestników projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zawiera on wskazówki dla beneficjentów oraz instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu.

Materiał to po prostu interpretacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i ma charakter instruktażowy.

Zawiera on warunki kwalifikowalności uczestnika projektu oraz informacje na temat sposobu ich weryfikacji (zaczerpnięte z powyższych Wytycznych oraz Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020). Ponadto regulacje kwalifikowalności wynikają z wniosku o dofinansowanie i regulaminu konkursu, głównie rozdziału nt. kryteriów wyboru projektów.

W dokumencie znajdują się zebrane w jedną całość wszystkie zasady i kryteria wynikające z wcześniej wymienionych dokumentów, tj. informacje i wskazówki dotyczące uczestników projektów, warunki jakie muszą spełniać, dokumenty potwierdzające ich kwalifikowalność. Znajdziemy tam także wzory, jak powinny być sformułowane oświadczenia, informacje kto sprawdza i potwierdza kwalifikowalność, oraz sposoby weryfikacji cech uczestników projektów, które muszą być spełnione. Przypomniane są też obowiązki beneficjentów związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Omawiany materiał jest dostępny TUTAJ.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś