Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków w ramach podziałania 1.2.1 dotyczącego aktywizacji zawodowej osób młodych


2020-03-27 10:41

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 27 marca 2020 ogłasza nabór wniosków na projekty aktywizacji zawodowej osób młodych w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/20) z działania pn. 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy i poddziałania 1.2.1 pn. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Podmioty, które:
• działają jako organizacja pozarządowa (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) lub jako agencja zatrudnienia oraz
• w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie od co najmniej 3 lat (w okresie ostatnich 6 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) prowadziły działalność w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie województwa śląskiego oraz
• posiadają siedzibę na terenie województwa (śląskiego), w którym będzie realizowany projekt.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej;
2. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;
3. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców;
4. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES);
5. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami.

Dla kogo można realizować projekty?

Osoby w wieku 15-29 lat z obszaru województwa śląskiego (osoby fizyczne, które pracują lub zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego):

1. bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 i/lub
2. imigranci, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i/lub
3. reemigranci, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i/lub
4. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Co najmniej 60% osób objętych wsparciem muszą stanowić osoby z grupy NEET (warunek 60% nie dotyczy projektów adresowanych wyłącznie do osób, o których mowa w punkcie 2 lub 3 albo 4).

Jaki jest termin składania wniosków?

Od 30 kwietnia 2020 (od godz. 0:00:00) do 30 czerwca 2020 (do godz. 12:00:00).

Planowane rozstrzygnięcie konkursu

Wrzesień 2020.

Budżet naboru

59 000 000,00 zł, w tym dofinansowanie 56 050 000,00 zł.

Już teraz przeczytaj więcej w ogłoszeniu o naborze i złóż wniosek!

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Wiedza Edukacja Rozwój, konkursy, nabory

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś