Przejdź do treści głównej

NOWA FORMUŁA, NOWE SZANSE


2018-07-27 08:00

Zmiana zasad, a przede wszystkim rozszerzenie grupy osób, które mogą brać udział w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), spowodowały bardzo duże zainteresowanie konkursem ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

power733


- W ubiegłych latach uczestnikami projektów w ramach PO WER mogły być jedynie osoby młode, w wieku do 29 lat, należące do kategorii NEET (tj. osoby niepracujące i nieuczące się) - przypomina Piotr Kucharski, naczelnik Wydziału Zarządzania EFS w WUP w Katowicach.

Jednak definicja NEET (not in employment, education or training) w warunkach polskich miała braki. Wiele osób nie rejestrowało się jako bezrobotni oraz nie szukało pracy, ponieważ planowało wyjazd za granicę, pracowało na czarno lub utrzymywało się ze wsparcia instytucji pomocy społecznych i rodziny.

Dodatkowo zmieniająca się sytuacja na polskim rynku pracy spowodowała, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w porozumieniu z Komisją Europejską rozszerzyło zakres osób, które mogą być objęte wsparciem w ramach PO WER.

Wrócą z Wyspy?

Projekty, które zostaną wyłonione w tegorocznym konkursie w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER, będą obejmowały wsparcie dla osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat:
• pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET),
• imigrantów (w tym osób polskiego pochodzenia), reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych.

- Należy podkreślić, że nowa grupa może stanowić nie więcej niż 40 proc. uczestników całego projektu - dodaje Piotr Kucharski.

Pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy spora część pracowników nadal boryka się z problemem niskich zarobków. Osoby takie nie mogą korzystać z oferty PUP dla bezrobotnych. Nowy zapis w PO WER wypełnia tę lukę.

Ubogi pracujący to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Dla osoby samotnej obecnie jest to 634 zł, dla osoby w rodzinie - 514 zł. W przypadku osób pracujących na podstawie umów krótkoterminowych lub cywilnoprawnych dochody nie mogą również przekroczyć płacy minimalnej.

Na polskim rynku pracy mamy coraz więcej cudzoziemców. Ci legalnie pracujący to wsparcie dla naszych finansów publicznych. Należy ten trend wspierać, ograniczać czarny rynek pracy.

A reemigranci? Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) obecnie w Wielkiej Brytanii przebywa nawet 600 tys. Polaków. Ilu z nich wróci do Polski po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE?

Dużo chętnych

WUP ogłosił konkurs w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Do pierwszej rundy (od 30 kwietnia do 30 maja 2018 r.) wpłynęło 119 wniosków na łączną kwotę 178 830 673,64 zł. Budżet konkursu wynosi 11 875 000 zł. Jakie projekty zyskały akceptację i dostaną wsparcie, będzie wiadomo 27 września.

Wnioski do rundy drugiej można będzie składać od 1 do 30 października 2018 roku. Nabór o dofinansowanie projektów będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej. Również w tym przypadku budżet wynosi 11 875 000 zł. Kto może składać wnioski? Instytucje rynku pracy, w tym: publiczne służby zatrudnienia (z wyjątkiem PUP), Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego (np. organizacje pozarządowe), instytucje partnerstwa lokalnego.

Fundusze z PO WER można przeznaczyć na szkolenia lub kontynuację nauki, potwierdzenie kwalifikacji, staże, subsydiowane zatrudnienie, doradztwo, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, dotacje na założenie firmy. Pomoc może dotyczyć także wsparcia mobilności geograficznej.

Zajrzyj tutaj:

ścieżka dostępu: power.wup-katowice.pl, zakładka pn. Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów – Poddziałanie 1.2.1 – Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/18.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś