Przejdź do treści głównej

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)


2018-12-19 08:50

Informujemy, że 23 listopada 2018 r. minister Adam Hamryszczak podpisał trzynastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.


Wprowadzone zmiany obejmują następujące kwestie:


I. Ogólne informacje na temat realizacji projektów w PO WER


Dodano nowy przypis dot. projektów partnerskich: „W przypadku projektów innowacyjnych, w szczególności realizowanych w formule projektu rozwijanego, możliwe jest wprowadzanie nowych partnerów lub nowych zadań w ramach projektu, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów projektu”. Ze względu na specyfikę projektów innowacyjnych istotna jest możliwość wprowadzenia do projektu nowego podmiotu lub nowego zadania. Będzie to możliwe w szczególności w przypadku projektów rozwijanych, gdy konieczność wprowadzenia nowego zadania lub partnera wynika z wniosków z realizacji danego etapu projektu. Wybór nowego partnera będzie następował zgodnie z warunkami określonymi w art. 33 ustawy wdrożeniowej.


II. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań


• W Działaniu 2.6 zmieniono typ beneficjenta (MRPiPS) i tryb wyboru projektów (pozakonkursowy) dla typu operacji Wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób zamieszkałych na obszarach wiejskich, z uwzględnieniem świadczenia tych usług przez osoby w wieku 50+, w tym opracowanie narzędzi rekrutacji i szkolenia niezbędnych do świadczenia tych usług.
• Dokonano zmiany typów beneficjentów w Działaniu 2.18 SzOOP, polegającej na zastąpieniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Finansów odpowiednio ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Zmiana ma na celu wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań dotyczących realizacji projektów przez naczelne organy administracji publicznej, które oprócz obsługującego dany organ urzędu posiadają jednostkę organizacyjną, specjalnie powołaną do realizacji zadań tożsamych z zakresem projektu. Zmiana ta umożliwi MSWiA i MF powierzenie realizacji części zadań, jednostkom organizacyjnym specjalnie powołanym do wykonywania zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie.
• W Działaniu 3.5 uzupełniono zakres interwencji o typ projektu: Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa oraz dopuszczono zwiększenie limitu kosztów w ramach cross-financingu do 30% w przypadku projektów wybranych w konkursie „Uczelnia dostępna”. Zmiana jest konieczna do realizacji konkursu „Uczelnia dostępna”, zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus.
• W opisie Działania 4.1 zaktualizowano zapisy dotyczące maksymalnej wartości cross-financingu i środków trwałych w ramach realizowanych projektów. Zmiana jest niezbędna do rozpoczęcie oceny projektów, których realizacja wynika z uchwały KM nr 227.
• W Działaniu 5.2 zaktualizowano zapisy dotyczące trybu wyboru projektów i beneficjentów pozakonkursowych, wskazując możliwość realizacji przez Ministerstwo Zdrowia projektu pozakonkursowego w ramach typów operacji 1 i 2: Działania projakościowe dedykowane podmiotom leczniczym, które świadczą szpitalne usługi medyczne oraz Działania projakościowe dedykowane podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną. Doprecyzowano również zapisy dotyczące maksymalnej wartości cross-financingu i środków trwałych, umożliwiające realizację projektu pozakonkursowego MZ pt. „Dostępność Plus dla zdrowia” zgodnego z założeniami Programu Dostępność Plus.
• Dokonanie niezbędnych przesunięć finansowych w ramach Osi priorytetowych I, III oraz V, zapewniających możliwość realizacji przedsięwzięć przyjętych do dofinansowania.


III. Załącznik 2b


• Uzupełniono definicję wskaźnika produktu „Liczba pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego lub zagadnień geodezyjnych i kartograficznych objętych wsparciem szkoleniowym” o informację, że dotyczy on również pracowników jednostek administracji publicznej objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego (definicja jest zgodna z zapisami załącznika nr 1 do PO WER).
• Z definicji wskaźnika rezultatu „Liczba jednostek administracji publicznej, których pracownicy zostali przygotowani do opracowywania aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane znajdujące się w systemach informacji przestrzennej” usunięto zapis sugerujący, że w jego ramach będą mierzone wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.


IV. Załącznik 4


Wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2018 i 2019 rok.


V. Załącznik 5


Uzupełniono i zaktualizowano wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.


VI. Cały dokument


Wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym.Zaktualizowany dokument jest dostępny w Serwisie PO WER w zakładce pn. Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Źródło: www.power.gov.pl

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś