Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Podręcznik o zamówieniach publicznych


2018-06-07 11:17

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta dot. zamówień publicznych Jest to poradnik dla wszystkich planujących zawieranie umów, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych i do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


Podręcznik nie jest instrukcją udzielania zamówienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Nie stanowi wiążącej interpretacji Wytycznych oraz Pzp. Może natomiast być pomocą dla instytucji odpowiedzialnych za kontrolę projektów i korygowanie wydatków. Zawiera szereg informacji, które pomogą sprawnie i prawidłowo zawierać umowy z wykonawcami. Został przygotowany w oparciu o opinie prawne wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, komentarze do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa.


W I rozdziale znajdują się informacje dot. dokumentów z których wynikają wymagania związane z zawieraniem umów, typów zamawiających oraz elementów związanych z przygotowaniem postępowań. Poruszone są tu kwestie dotyczące szacowania wartości, od której zależy rodzaj obowiązującej procedury. W II rozdziale omówiono poszczególne procedury, ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności. Trzeci rozdział zawiera informacje o przypadkach, w których stosowanie procedur nie jest wymagane.

Treść podręcznika znajduje się poniżej:

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś