Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Polityka prywatności


Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w domenie power.wup-katowice.pl

Ochrona prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach („WUP w Katowicach”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez WUP w Katowicach (zwane dalej "Serwisami").

Administrowanie Serwisami

Czynności związane z funkcjonowaniem Serwisu, WUP w Katowicach podejmuje poprzez swoją komórkę organizacyjną: Zespół ds. Promocji i Informacji.

Gromadzenie danych

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Serwisów gromadzone są na trzy sposoby

1. informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych,
2. informacje podawane przez użytkownika są wymogiem ustawowym,
3. informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:
a. informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
b. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
c. pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Podanie danych, o który mowa w pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Administratorem danych zawartych w Serwisach jest WUP w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.

Klauzula Informacyjna dotycząca Newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu w zgodzie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1) celem przesyłania informacji o wybranych szkoleniach, warsztatach, konferencjach i innych formach szkoleniowych.

Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać w formie pisemnej lub poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP na adres iod@wup-katowice.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę „Wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez WUP w Katowicach”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww. Rozporządzenia zostałem poinformowany, że:
• Administratorem moich danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 30. Z administratorem danych mogę się skontaktować poprzez adres mailowy wup@wup-katowice.pl, telefonicznie pod numerem +48 32 757 33 11 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
• Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogę skontaktować poprzez e-mail iod@wup-katowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych mogę kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
• Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
• Moje dane osobowe będą udostępniane wykonawcy strony internetowej, Zuzannie Rupnik, Marcinowi Romanowskiemu, prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej ART4NET z siedzibą w Katowicach przy ul. Ściegiennego 49B/30.
• Moje dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji o wybranych szkoleniach, warsztatach, konferencjach i innych formach szkoleniowych, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1) w związku z wyrażoną zgodą i art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1) w związku z nałożeniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
• Dane będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane były gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej. (art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) z uwzględnieniem krajowych przepisów dot. archiwizacji dokumentów.
• Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
• Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę mogę odwołać w formie pisemnej lub poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP na adres iod@wup-katowice.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę „Wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez WUP w Katowicach”.
• Moje dane nie będą podlegały profilowaniu.
• Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa, a odmowa ich podania jest jednoznaczna z brakiem możliwości otrzymywania wiadomości (newsletter).

Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Klauzula informacyjna przy rejestracji na konferencje/ szkolenia/ warsztaty i inne formy szkoleniowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu/niniejszej wiadomości w zgodzie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1) celem dokumentacji szkolenia, warsztatu, konferencji i innych form szkoleniowych.

Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać w formie pisemnej lub poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP na adres iod@wup-katowice.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę „Wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez WUP w Katowicach”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww. Rozporządzenia zostałem poinformowany, że:
• Administratorem moich danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 30. Z administratorem danych mogę się skontaktować poprzez adres mailowy wup@wup-katowice.pl, telefonicznie pod numerem +48 32 757 33 11 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
• Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogę skontaktować poprzez e-mail iod@wup-katowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych mogę kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
• Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
• Moje dane osobowe będą udostępniane wykonawcy strony internetowej, Zuzannie Rupnik, Marcinowi Romanowskiemu, prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej ART4NET z siedzibą w Katowicach przy ul. Ściegiennego 49B/30.
• Moje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia szkolenia, warsztatu, konferencji i innych form szkoleniowych, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1) w związku z wyrażoną zgodą i art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1) w związku z nałożeniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
• Dane będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane były gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej. (art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) z uwzględnieniem krajowych przepisów dot. archiwizacji dokumentów.
• Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
• Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę mogę odwołać w formie pisemnej lub poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP na adres iod@wup-katowice.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę „Wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez WUP w Katowicach”.
• Moje dane nie będą podlegały profilowaniu.
• Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa, a odmowa ich podania jest jednoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu, warsztatach, konferencji i innych formach szkoleniowych.

Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Mechanizm cookies

1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów.
4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
5. WUP w Katowicach przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
a. właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników,
b. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
c. tworzenia statystyk oglądalności Serwisów.
6. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów.

Wykorzystywanie danych

1. Dane zbierane w ramach naszych Serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisów.
2. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami WUP w Katowicach. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.
3. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, WUP w Katowicach może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Bezpieczeństwo
1. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
2. Serwisy jednak zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w Serwisach, zamieścimy odpowiednią informację na tej podstronie.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś