Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wsparcie migrantów z Ukrainy w zakresie aktywizacji zawodowej w projektach PO WER


2022-03-25 13:00

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało informacje na temat możliwości wsparcia migrantów z Ukrainy w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach PO WER.

Wsparcie w realizowanych projektach EFS musi zachować charakter i cele, którym służy fundusz. Projekt musi nadal obejmować zakładany pierwotnie zakres działań, a w przypadku projektu konkursowego realizować wszystkie kryteria wyboru przyjęte dla danego konkursu. Wsparciem w projekcie można jednak objąć nowych uczestników – migrantów
z Ukrainy
, którzy posiadają dostęp do polskiego rynku pracy i mogą podjąć zatrudnienie. 

Ze względu na pilną potrzebę wsparcia obywateli Ukrainy, rekomenduje się zwiększanie wartości obecnie realizowanych projektów oraz liczby uczestników. Zaleca się udział migrantów w projektach powiatowych urzędów pracy oraz projektach konkursowych oferujących kompleksową aktywizację zawodową

Imigranci są jedną z grup docelowych wsparcia w obszarze rynku pracy ze środków EFS. Osoby przybywające do Polski mogą zatem być kwalifikowane do projektu na podstawie statusu imigranta. Potwierdzeniem niniejszego statusu dla obywatela Ukrainy, przybyłego do Polski w związku z obecną sytuacją w jego kraju, jak również dla posiadacza Karty Polaka, jest stempel w paszporcie nadany po dniu 23 lutego br. lub zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru PESEL

W przypadku osób, które przebywały na terenie Polski przed 24 lutego br., dokumentem potwierdzającym status imigranta jest wiza/karta pobytu ważna co najmniej do 24 lutego br. Kwalifikowalność takiej osoby powinna być potwierdzona poprzez dostarczenie zaświadczenia o objęciu jej ochroną czasową.

Imigrant z terenu Ukrainy może zostać przyjęty (zrekrutowany) do projektu na podstawie oświadczenia wraz z okazaniem kopii złożonego odpowiedniego wniosku. Rozpoczynając pierwszą formę wsparcia powinien mieć już stosowny dokument potwierdzający jego status.

Jeżeli grupa docelowa imigrantów nie była określona w projekcie, obywatel Ukrainy może uczestniczyć w projekcie z innych przesłanek, np. jako osoba pozostająca bez pracy, tj. bierna zawodowo lub bezrobotna. Wówczas niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia z ZUS, które potwierdzi, że dana osoba nie ma odprowadzanych składek z tytułu zatrudnienia w Polsce.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, obywatele Ukrainy:

   • wg definicji: opisanej w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. 

   oraz 

   • w rozumieniu decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382, w trybie określonym ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, 

mogą skorzystać z oferowanych usług i instrumentów rynku pracy, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Z możliwości wsparcia należy jedynie wyłączyć dotacje na założenie działalności gospodarczej w projektach wyłonionych w drodze konkursu. 

Więcej o możliwościach wsparcia obywateli Ukrainy w ramach osi I PO WER - w załączonej prezentacji.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś