Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zamówienia tzw. bagatelne w projektach EFS


2020-11-04 10:10

1 stycznia 2021 wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP). Wprowadza ona wobec zamawiających nowe zasady udzielania zamówień, w tym wobec zamawiających publicznych – przepisy w zakresie udzielania tzw. zamówień bagatelnych, których wartość dotycząca jednorazowego zakupu, bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 130 tys. PLN oraz nie mniejsza niż 50 tys. PLN.
Jednocześnie, zgodnie z pkt 1 sekcji 6.5.2 wytycznych kwalifikowania wydatków, beneficjent projektu udziela zamówienia o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto – zgodnie z zasadą konkurencyjności. Dalej, zgodnie z pkt 4 sekcji 6.5.2 tych wytycznych, w przypadku beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu PZP, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w PZP.

Oznacza to, że beneficjenci będący zamawiającymi publicznymi od 1 stycznia 2021 będą udzielać zamówień tzw. bagatelnych zgodnie z właściwymi przepisami PZP, a nie – jak dotychczas w większości przypadków – w oparciu o zasady ww. wytycznych.

Zamawiający publiczny udzielający takiego zamówienia będzie miał obowiązek w szczególności:
• zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych wraz z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia tego zamówienia (w uzasadnionym przypadku można odstąpić od tego zamieszczenia);
• spełnienia określonych w art. 271 ust. 1-3 PZP warunków w przypadku zmiany treści ogłoszenia;
• sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

W opinii Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, w związku z tym, że PZP jest prawem powszechnie obowiązującym, nie należy nakładać na zamawiających publicznych udzielających tego typu zamówień dodatkowych wymogów związanych z zasadą konkurencyjności.
Oznacza to jednak, że z uwagi na brak w PZP procedury udzielania odnośnych zamówień bagatelnych, beneficjenci będą najprawdopodobniej ją określać samodzielnie, np. w regulaminie wewnętrznym.

Zgodność czynności beneficjenta z postanowieniami regulaminu wewnętrznego (lub innych regulacji wewnętrznych), odnoszącymi się do zamówień tzw. bagatelnych będzie przedmiotem kontroli zamówień publicznych w realizowanych projektach.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Wiedza Edukacja Rozwój

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś