Przejdź do treści głównej

Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/20


2020-04-21 11:30

Informujemy, że dla konkursu POWR.01.02.01-IP.13-24-001/20 w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER dokonano modyfikacji zapisów regulaminu konkursu i załączników.

Zakres zmian:

- zgodnie ze stanowiskiem IZ PO WER usunięcie z treści całego regulaminu konkursu zapisów odnoszących się do cross-financingu, pomocy publicznej / de minimis oraz zasady konkurencyjności jako niewystępującego w projektach objętych stawkami jednostkowymi;
- uaktualnienie słownika pojęć;
- usunięcie z podstaw prawnych odniesienia do dokumentów, które zgodnie ze stanowiskiem IZ PO WER nie odnoszą się do projektów objętych stawkami jednostkowymi;
- aktualizacja do obowiązującej wersji SZOOP v18
- doprecyzowanie zapisów zgodnie z zaleceniami IZ PO WER;
- usunięcie zapisów odnoszących się do „Metodyki wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz stawki jednostkowej wsparcia osób młodych pracujących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” oraz Wyciągu z metodyki. Wskazanie załącznika pn.: „Stawki jednostkowe do regulaminu naboru w ramach Działania 1.2 PO WER” jako określającego warunki realizacji wsparcia na zasadach stawki jednostkowej;
- usunięto zapisy odnoszące się do partnerstwa, za wyjątkiem treści kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO WER;
- wprowadzono nowe wersje załączników nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz nr 10: Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz nr 10: „Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” (zgodnie ze wzorami przekazanymi przez IZ PO WER);
- w miejsce załącznika nr 13: Wyciąg z Metodyki wyliczenia stawek jednostkowych aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz stawek jednostkowych wsparcia osób młodych pracujących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wprowadzono załącznik nr 13: Stawki jednostkowe do regulaminu naboru w ramach Działania 1.2 PO WER (zgodnie ze wzorem przekazanym przez IZ PO WER);
- zaktualizowano załącznik nr 15: Wyciąg opisu Działania 1.2 Osi I PO WER o zapisy aktualnej wersji SZOOP v18;
- doprecyzowano zalecenie w zakresie kryterium dostępu nr 4 w zakresie biura projektu, aby odpowiadało zapisom treści kryterium;
- dodano zapisy wskazujące na specjalną wersję „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie”, która została opracowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na potrzeby projektów rozliczanych wyłącznie stawką jednostkową;
- usunięto część dokumentów wymaganych na etapie podpisania umowy zgodnie z zaleceniem IZ PO WER;
- aktualizacja ogłoszenia o naborze w zakresie zał. nr 13 oraz doprecyzowanie wkładu własnego w tabeli finansowej. Usuniecie zapisów odnoszących się do cross-financingu;
- poprawki edytorskie.

Poniżej aktualny regulamin, zmienione załączniki oraz wykaz zmian.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Wiedza Edukacja Rozwój, konkursy, nabory

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś