Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Czym są nadużycia?


DEKLARACJA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA, WYKRYWANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W KATOWICACH

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zobowiązuje się do przestrzegania norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz pragnie być postrzegana jako Instytucja przeciwna nadużyciom finansowym, korupcji oraz konfliktom interesów w sposobie prowadzenia swojej działalności.

Przestrzegania norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości WUP oczekuje również od wnioskodawców i beneficjentów oraz ich partnerów realizujących projekty, dla których WUP jest Instytucją Pośredniczącą.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą zjawisko nadużyć finansowych i korupcji, realizując zasadę służby publicznej i bezinteresowności oraz mając na uwadze budowanie pozytywnego wizerunku swojej instytucji, stosują przepisy Polityki przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wprowadzonej w Instytucji.

Pracownicy WUP w Katowicach jako Instytucji Pośredniczącej w trakcie realizacji nałożonych na nich obowiązków będą przestrzegać zasad prawości, obiektywności odpowiedzialności i uczciwości.

Czym są nadużycia finansowe?

Nadużycie to nieetyczne, często nielegalne zachowanie, mające na celu osiągnięcie osobistych korzyści, zazwyczaj korzyści finansowych.

Nadużycie finansowe w rozumieniu art.1 lit. a) Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

• wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
• nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
• niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Nadużyciem jest wszelkie działanie lub zaniechanie, łącznie z podaniem błędnych informacji, które w sposób świadomy lub lekkomyślny wprowadza w błąd lub usiłuje wprowadzić w błąd stronę w celu osiągnięcia korzyści finansowej lub innej albo uniknięcia zobowiązania. Do najczęściej identyfikowanych nadużyć finansowych należą m.in.: korupcja, konflikt interesów, nadużycia finansowe występujące podczas zamówień publicznych oraz fałszerstwa.

Polityka zwalczania nadużyć

Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 Instytucja Pośrednicząca zapewnia funkcjonowanie racjonalnego systemu zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych oraz wprowadza proporcjonalne i skuteczne środki ich zwalczania, podejmując wszelkie niezbędne środki w celu ochrony interesów finansowych UE.

W celu skutecznego rozwiązania problemu nadużyć zostało uporządkowane podejście do zwalczania nadużyć finansowych. Na cykl zwalczania nadużyć finansowych składają się cztery podstawowe elementy: zapobieganie, wykrywanie, korygowanie oraz ściganie. Dokładna ocena ryzyka nadużyć finansowych w połączeniu z odpowiednimi środkami służącymi zapobieganiu i wykrywaniu oraz skoordynowanymi dochodzeniami, przeprowadzonymi w porę przez właściwe organy, mogą znacznie ograniczyć ryzyko nadużyć finansowych i odpowiednio im przeciwdziałać.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w systemie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wprowadził m.in. w celu promowania kultury przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji „Politykę przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach". Przedmiotowy dokument wprowadzony został Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Dokument znajduje się TUTAJ.

Jak zgłosić nadużycie?

Jeżeli posiadają Państwo wiedzę o okolicznościach mogących świadczyć o wystąpieniu nadużycia finansowego związanego z realizacją POWER, prosimy o przekazanie takiej informacji. Każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia nadużycia finansowego jest szczegółowo badany, co umożliwia podjęcie stosownych działań zapobiegawczych lub korygujących.

Zgłoszenia o podejrzeniu nadużycia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 należy przesyłać w formie informacji pisemnej na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice lub drogą elektroniczną na adres efs@wup-katowice.pl.

Każdy obywatel może również bezpośrednio poinformować Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji, mającego wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich i opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

Ze służbami OLAF można się kontaktować we wszystkich językach urzędowych UE:

• za pomocą elektronicznego Systemu Powiadamiania o Nadużyciach – FNS (Fraud Notification System) dostępnym na stronie internetowej: https://fns.olaf.europa.eu/
• pocztą na adres: OLAF – European Anti-Fraud Office, European Commission, Rue Joseph II, 30, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.

Przydatne dokumenty:

Wytyczne i rozporządzenia:

Wytyczne KE dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy "Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Konwencja w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

Opracowania:

Praktyczny przewodnik dla instytucji Zarządzających „Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych”


Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników – opracowanie CBA

Poradnik antykorupcyjny dla urzędników

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady za rok 2013 „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie nadużyć finansowych”

Ważne strony internetowe:

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronach internetowych, na których zamieszczone są dokumenty dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji:

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych - OLAF

Centralne Biuro Antykorupcyjne - CBA

Transparency International

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś